Mechanizm maksymalnej ceny energii elektrycznej

Sejm przyjął ustawę ograniczającą wysokość cen energii elektrycznej

Ustawa przewiduje wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, odbiorców w gospodarstwach domowych. Zwiększy ona ochronę gospodarstw domowych, wprowadzi ochrony dla podmiotów użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przed drastycznym wzrostem rachunków za energię elektryczną. Służyć temu będzie wprowadzenie mechanizmu „maksymalnej” ceny energii elektrycznej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii nie wyższej niż:
  - 693zł/MWh dla gospodarstw domowych;
  - 785 zł/MWh dla pozostałych odbiorców uprawnionych.

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z:
  - gospodarstwami domowymi - od momentu przekroczenia limitów zużycia do 31 grudnia 2023 r.;
  - podmiotami użyteczności publicznej i samorządami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.;
  - małymi i średnimi przedsiębiorcami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wśród podmiotów wrażliwych ujęto podmioty użyteczności publicznej, m.in. - szpitale i przychodnie, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki i uczelnie wyższe, kościoły lub inne związki wyznaniowe, placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, chorych lub w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, zaopatrzenie w wodę, transport zbiorowy, kanalizacja, oświetlenie uliczne, instytucje kultury, placówki kultury fizycznej, w tym baseny, związki zawodowe, schroniska dla zwierząt.

Przedsiębiorstwom obrotu energią elektryczną czyli tzw. podmiotom uprawnionym będą przysługiwać rekompensaty wypłacane przez Zarządcę Rozliczeń za pośrednictwem Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Ceny energii po przekroczeniu limitu będą rozliczane według zamrożonych stawek. Poniżej limitu będzie obowiązywała stawka za energię z 2022 r. Dla gospodarstw domowych przewidziany jest roczny limit zużycia energii 2 MWh na rok. Limity dla osób z niepełnosprawnościami są zwiększone do 2,6 MWh na rok. Dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi do 3 MWh.

Nadwyżka ponad te limity będzie rozliczana w ramach mechanizmu ceny maksymalnej - 693 zł/MWh. W przypadku samorządów i MŚP energia będzie rozliczana po stawce 785 zł za MWh. Są to ceny samej energii - należy do nich doliczyć opłaty dystrybucyjne i VAT.
Jak wylicza Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, czteroosobowa rodzina, przy rocznym zużyciu 2,4 MWh, dzięki rządowemu wsparciu i zamrożeniu cen prądu, w 2023 roku zapłaci za energię około 1833 zł na rok, zamiast 3889 zł.

Źródło: www.gov.pl